Privacy verklaring

Deze privacy verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door  De Ontdekplek, kinderpraktijk Laarbeek, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 67747345.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

De Ontdekplek, kinderpraktijk Laarbeek. verwerkt de persoonsgegevens van u en uw kind omdat u gebruik maakt van Integratieve KinderCounseling en/of omdat u deze gegevens heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens  die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Gezinssamenstelling

 •  Gegevens die tijdens uitvoering van diensten zijn verkregen / geobserveerd

 • Overige persoonsgegevens die u schriftelijk en/of mondeling verstrekt, zoals de vragenlijst voor het intakegesprek.

 • Diverse bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening zoals overeengekomen in de overeenkomst

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

Conform de wettelijke eis, zoals is beschreven in de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst) wordt door De Ontdekplek, kinderpraktijk Laarbeek per cliënt  een dossier aangelegd. Hierin worden de persoonsgegevens vastgelegd. Ook worden per sessie de doelen en procesinterventies vastgelegd om de voortgang van de behandeling te kunnen waarborgen.

De behandelend Integratieve KinderCounselor  heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Zij  heeft als enige toegang tot uw dossier en draagt er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

De gegevens uit het dossier van uw kind kunnen alleen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij het doorverwijzen naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.

 • Voor een waarnemend collega tijdens afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.

 • Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Voor facturatie en de financiële administratie.

 • Om u te bellen of te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

 • Cliëntdossiers worden gedurende 20 jaar bewaard, conform artikel 454 van het Burgerlijk Wetboek 7.

 • Filmopnames worden maximaal een half jaar na opname bewaard en daarna gewist.

 • Facturatiegegevens worden gedurende 7 jaar bewaard, conform de eisen van de belastingdienst.

 

Gegevens verstrekken aan derden

De Ontdekplek, kinderpraktijk Laarbeek zal de persoonsgegevens van haar gebruikers uitsluitend met uw toestemming verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Beveiliging

De Ontdekplek, kinderpraktijk Laarbeek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Filmopnames worden bewaard op een aparte externe harde schijf, in een afgesloten kast.

Dossiers zijn beveiligd middels tweewegverificatie opgeslagen in een digitale kluis en tevens opgeslagen op een externe harde schijf in een afgesloten kast. 

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deontdekplek.nl

Wijziging van deze privacyverklaring

De Ontdekplek, kinderpraktijk Laarbeek behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in november 2021.